DOWNLOADS

学术中心

——

发布时间:2022-05-07 13:25

  • 文件大小: 491.9KB

来源:Yuko Kasashima-Shindo, MD1 , Toshiyuki Fujiwara, MD, PhD1,2, Junichi Ushiba, PhD3 ,
Yayoi Matsushika, MS3 , Daiki Kamatani, PhD1 , Misa Oto, MS3 , Takashi Ono, MS3 ,
Atsuko Nishimoto, OTR1 , Keiichiro Shindo, MD, PhD1 , Michiyuki Kawakami, MD, PhD1 ,
Tetsuya Tsuji, MD, PhD1 and Meigen Liu, MD, PhD1 .  J Rehabil Med 2015; 47: 318–324(仅供学术交流使用)